Katowice

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

 

Rekrutacja na studia II stopnia na kierunku pedagogika o specjalności Aktywizacja i rozwój wspólnot lokalnych została zakończona.

 


  

Studia na specjalności Aktywizacja i rozwój wspólnot lokalnych (kierunek: pedagogika) prowadzone będą na Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach przez cztery semestry i kończyć się będą uzyskaniem tytułu zawodowego magistra.
Innowacyjny charakter studiów polega na tym, iż część zajęć będzie realizowana metodą
mentoringu.

Studia będą realizowane w trybie niestacjonarnym (zaocznym) - zjazdy średnio co 2 tygodnie.

Studia są CAŁKOWICIE BEZPŁATNE - w całości finansowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Profil absolwenta
Absolwent studiów II stopnia o specjalności Aktywizacja i rozwój wspólnot lokalnych, realizowanych w ramach kierunku pedagogika, dysponuje podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną, socjologiczną i psychologiczną przydatną do pełnienia roli animatora społecznego oraz niezbędną dla realizacji działań na rzecz aktywizacji i rozwoju wspólnot lokalnych. Dysponuje także umiejętnościami w zakresie aktywizowania lokalnych społeczności, a w tym:

 • działania w jednostkach samorządowych,
 • inicjowania działań społecznych w oparciu o liderów lokalnych,
 • organizowanie grup wsparcia,
 • posługiwania się metodami i technikami diagnostycznymi (wywiad środowiskowy, obserwacja itp.),
 • stosowania metod rozwiązywania problemów wychowawczych w grupach społecznych,
 • nawiązywania współpracy z różnymi podmiotami w środowisku lokalnym.


Plan kariery zawodowej
Absolwent studiów ma możliwość zatrudnienia m.in. w:

 • organizacjach pozarządowych (np. fundacje, stowarzyszenia),
 • instytucjach pomocy społecznej (np. ośrodki interwencji kryzysowej),
 • placówkach kulturalno-oświatowych (Miejskie Domy Kultury),
 • strukturach samorządowych.


Program studiów
Program nauczania pozwoli studentowi zapoznać się z problematyką społeczną i metodami badania różnych problemów w układach lokalnych (gminnych, powiatowych, regionalnych). Zaznajomi także z procedurami:

 • budowy programów aktywności lokalnej, np. aktywizowania grup społecznych wokół inicjatyw różnego rodzaju,
 • tworzenia organizacji,
 • zasadami konstruowania ścieżek rozwoju,
 • przeciwdziałania zjawiskom niepożądanym (patologia społeczna, bezrobocie).


Kandydaci
Na studia mogą zgłaszać się wszyscy, którzy posiadają tytuł licencjata.

Osoby, które studiowały inny kierunek niż pedagogika i w trybie dotychczasowej edukacji wyższej (bez uwzględnienia studiów podyplomowych) nie posiadają zaliczonych 60% przedmiotów z minimum programowego ustalonego dla studiów I stopnia na kierunku pedagogika (minimum programowe dostępne na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego www.nauka.gov.pl), będą musiały zaliczyć różnice programowe.

 

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia jest prowadzona WYŁĄCZNIE za pośrednictwem strony https://rekrutacja.wsptwp.eu/ i systemu rekrutacyjnego Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP.

Zalogowanie się w internetowym systemie rejestracji jest jedynie wyrażeniem chęci uczestnictwa w projekcie. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych w Dziekanacie Wydziału.

Szczegółowa instrukcja dotycząca rejestracji kandydatów na studia znajduje się TUTAJ.

Niezależnie od informacji zawartej w powyższej instrukcji wszyscy kandydaci na studia realizowane w ramach "Kużni Liderów - Szkoły Mentorów" są zwolnieni z pobieranej zazwyczaj opłaty rejestracyjnej (jest ona pokrywana z funduszy projektu).

 

 

Po dokonaniu rejestracji internetowej należy złożyć odpowiednie dokumenty (szczegółowe informacje na stronie www.wsptwp.eu)

w Dziekanacie Wydziału.

Do wymaganych dokumentów należy dołączyć WYPEŁNIONY KWESTIONARIUSZ DLA KANDYDATA NA STUDIA, który dostępny jest TUTAJ.

 

W razie wątpliwości proceduralnych należy kontaktować się z Punktem Rekrutacyjnym Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych WSP TWP w Katowicach - tel. 32 351 37 44. Biuro projektu nie udziela informacji na ten temat.

 

UWAGA!

W przypadku gdy liczba kandydatów będzie większa od przyjętego  limitu miejsc, w pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby niepełnosprawne, w dalszej - osoby pochodzące z miejscowości liczących poniżej 25 tysięcy mieszkańców, a w przypadku niewypełnienia limitów miejsc - pozostałe osoby.

Powyższe założenia są zgodne z europejską polityką równych szans oraz tematami horyzontalnymi w tym zakresie (np. gender equality policy).

W ramach każdej z powyżej wskazanych grup decydować będzie konkurs dyplomów i kolejność zgłoszeń.

WSP TWP zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zamknięcia rekrutacji na dany kierunek lub specjalność z chwilą osiągnięcia dwukrotności przewidzianego limitu miejsc (czyli 2 x 60 = spodziewane zamknięcie rekrutacji przy 120 zgłoszeniach).